Enformasyon Rafinerisi

Enformasyon Rafinerisi

Mesela tam da şu anda, nerede, kaç yaşında, hangi türden, kaç kök ağacınız olduğunu saymayı önemsemiyor yahut aşırılık sayıyorsanız şimdi, burada, daima açık/faal tutulması için bilişime ve sistemlerine ne kadar para/enerji harcıyorsanız o israftır.


Kamuya açık bütün veri [big data değil all data] bir sınıflama ağacı sunucusuna dercedilmiş kayıtlar halinde kaştarılamadıktan sonra ne müşterek istifadeye açılmış olacaktır ne de mahsus gayelere amade kılınabilecektir. Dolayısıyla bilgi toplumuna yakışan tedahüle başarılamayacaktır. İletişim “mahal” ve “makal” arasında örtüşme, gerektirme, içerme başarısını gözeterek yapılıyorsa eğer dijital yerindelik ve yeterlik meselesi gözardı edilmemeli zira.

Enformasyon dediğimiz şey; hal ve gayelerin konusu olan veri ve bilginin, "kaydedilmeye değer midir değil midir diye" bir elemeye tabi tutulmasını akla getirirdi önceleri. Şimdi her veri ve bilgi kaydedilmeye değerdir hükmü ispat bulmuştur. Ayrıca önceleri olaylara ve nesnelere karşılık gelen, onları içeren veyahut gerektiren bilgiyi işlerdik. Şimdi amaçlara, olgulara (mütesavvereye), oluşlara (müteşekkileye) karşılık gelen, örtüşen… onları içeren ve gerektirenleri de işlemeye başladık. Demek ki, şimdiye değin ihmal edegeldiğimiz “enformatik konnektör” cihazlanması arzına girişilmelidir.

Elbette enformasyon hâlâ sınıflama, derleme, kaydetme, dönüştürme, sunma ve iletme fasıllarıyla sürdürülegelen bir mesai. Lakin artık bu mesai, herhangi işi ve işlemi "kaydettiğimiz sayede yürüyen" kılmaya yarayışlı bir mesaimiz olarak durmuyor. O "bilgiyi işleme" mesaimiz o bilgiyi kullanma amacımız uyarınca eskisinden daha doğurgan keyfiyette dönüşüyor, değişiyor, deviniyor artık. Ve bu dönüştürme, değiştirme, devindirme etkisi tek yönlü de değil. Bilgiyi ve veriyi kullanma amacımızdaki evrimler "bilgiyi işleme" mesaimizi etkilemekte aynı sıra.

Yaşayan ve devinen herşeyi kaydediyoruz. Kaydettiğimiz için yaşatıyoruz, deviniyoruz. Kayıtlarımız sayesinde yaşanıyor ve devindiriyoruz. En önemlisi yaşadığımız ve devindiğimiz için kaydediyoruz. Bu dört mefhumu tek potadan, çoklu iştirakle, sayılamayacak kadar gerçek ve geçerlikle yerinde ve yeterli olarak kaştaracak sistemler/rafineriler kurmak gereği altındadır bilgiişlemcileriniz.

Diyorum ki, bu gereği Türkiye'de bir "enformasyon rafinerisi" maharetiyle somutlaştırmış teşebbüse ihtiyaç vardır.

Kurulmuş bir Enformasyon Rafinerisi'ne zaten hazır ihtiyaç içinde olduklarını hemen tebarüz ettirebileceğimiz kurumlar var ülkemizde. Ve onları harekete geçirmek için "size bir bilişsel referans motoru ve enformatik içerik konnektörü taahhüt ediyoruz" demeniz yeterli. Kuvvetle muhtemel verecekleri müsbet karşılık sonucunda "müşteri finansmanı" edinmek mümkün. Çünkü, kamuya açık bütün veri bir sınıflama ağacı sunucusuna dercedilmiş kayıtlar haline yükseltilmedikten sonra müşterek istifadeye açılmış olmayacaktır ve dolayısıyla bilgi toplumuna yakışan tedahüle başarılamayacaktır.

Bu gündemin ibareler uzamı şu dağarcıktan keşfedilebilinir:

Enformativite, konnektivite, komünitivite, informativity, connectivity, communitivity, enformatif, informative, enformatik, informatic, konnektif, connective, komünitif, communitive, bilişsel referans rafinerisi, cognitive reference refinery, enformasyon rafinerisi, information refinery, information, enformasyon, cultural information refinery, kültürel enformasyon rafinerisi, commercial information refinery, ticari enformasyon rafinerisi, industrial information refinery, sınai enformasyon rafinerisi, news information refinery, haber enformasyon rafinerisi, yayıncılık enformasyonu, publishing information, referans kitaplar rafinerisi, reference books refinery, turizm enformasyon rafinerisi, tourism information refinery, kamu veritabanları rafinerisi, public databases refinery, datosfer, datasphere, veri küresi, veriküre, enformatik reklam konnektörü, informatic advertisement connecting, enformatik içerik konnektörü, informatic content connecting, büyük veri, big data, uzamsal veritabanı, spatial database, hizmetler sektörü enformatikleri, services sector informatics, enformasyon soruşturmaları, information inquiries, dijital kütüphanecilik, dijital yayıncılık, digital librarianship, digital publishing, digital asset management, dijital değer yönetimi, dinamik keşfü'z-zünun, dynamic kesfuzzunun, bilgileşim ajansı, notification agency, enformatik adliye rafinerisi, enformatik asayiş rafinerisi, enformatik mevzuat rafinerisi, informatics courthouse refinery, informatics public order refinery, informatics legislation refinery, informatics literature refinement, enformatik literatür rafinerisi, enformatik işgücü rafinerisi, informatics labor force refinement.

Bal FM