Tahsin Yılmaz

Tahsin Yılmaz

Dar, Duvar, Medar

Mekanizmanın çirkinleşmesinin önünü alacak diye vazettiğiniz her menaat aslıda, o çirkinlikleri istihdam eder. Menedici kanunlar incele incele, karmaşıklaşa karmaşıklaşa “özünüzdeki zihni sakınma”yı tahrip eder çünkü.


Daire, Dalavere, İdare

Faydanın seviyesi yükseldikçe sayılarının azaldığını gördüğümüz insanlar yönetiyordur ve seviye düştükçe faydalanan sayısı artmaktadır ve bunlar yönetilenlerdir. Seviyenin yükseldiği yerdeki fayda ile düşük seviyeden kazanılan fayda aynı fayda hiç değil.


Fail, Cahil, Zail

Merak bile işe yaramıyor her nasılsa! Sanki idrak ile aramızı ırak tutmak içinmiş merak. Olur mu ya! Fail-fiil muvazenesi yitirildikten sonra anlama güçlüğünü açıklamaya değil artırmaya varan yola sapacaksın muhakkak.


Tecessüs İle Teyakkuz Arasında Devletle İmtihan

Devletin tecessümü tecessüslerin dairesindeki gayretlerinin toplamından mütevellittir yahut teyakkuzların muvacehesindeki gayretlerinin toplamından mütevellittir. Kaderine duhul edeceğimizin yahut alemin harcına meyyal sallanacağımızın muayenesini yapmalı


Kim Humardan Tamar Umar?

Gıdım gıdım muhasara yolundan teemmülde hacir altına alınmış günlere geldik. Kafirin standardını ve kurumlarını ülkende işler tuttuğun sürece ihtiyarını kendi elinle gerilettiğini ve onun tasallutuna yol verdiğini bile bile yaşamaktasındır.


Teessürün Neyden: Müteserrur musun, Mutazarrır mısın?

E ne güzel işte mi diyeceğiz? Aydan aya prim ödemeleriyle biriken teminata geleceğimizi bağlamışız. Kazancın bir kısmını vergi ödemeleriyle hazineye ve oradan da sosyal donatımın tesisine ve onların işlerliğine bağlamışız. Daha da kalanını sonuna kadar yi


Kütür Mütür Kültür

“Salata aroması”nda afiyet aramak bir meziyet telakki ediliyor: işte kültür.


Övgü, Takip, Âlâ

Müslümanlar kime özeneceğini kime buğzedeceğini şaşırmış haldedirler. Gafiller ılımlısını yalımlısını kalp teraziden kalp teraziye taşımaktayken İslam’ın aslının esasının arzdan ne yolda silindiğini görmekte acz içinde olduklarını sezemiyorlar bile.


İhtar, Hatır, Hattar

Seyrini, akıbetini, neticesini, tehlikelerini düşünüp hesaplayarak mı kırıcı olur etrafına insan? Eğer öyleyse birileri kırıcılığı iş edinmiştir kabulü var demektir. Kırıcı olanın amacı ne, var mı? Kırıcılığı incelemenin amacı ne, var mı?


Tuhaf, Saçma, Hayal

Birbirlerine eşit ve haliyle toplamları “sıfır”a çıkan insanlardan müvelled cemiyet hiç saçma gelmez. Herbirinin herkesin indinde mesul-mükellef olması rüşt şartı bellenmiş ve toplamları büyük kuvvete baliğ olanlardan tevlid eden cemiyet ise büyük hayal!


Muğlak, Müphem, Meçhul

Zeka mahsulü olana karşıtlık zekadan müstahreç veya zekayı istimalen husule geldiği için mi olur hiç?!


İstenmez, Muhal, Gereksiz

Hz. Adem’in dünyadaki misafirliğini tastamam bilemiyorsak bugün durup iki elimiz arasına başımızı alıp düşünmemiz gerekiyor.